5 Star ke LOLStars feat Kanan Gill and Niveditha Prakasam, Chennai