LOLStars feat Aishwarya Mohanraj, Nishant Suri, Prashasti Singh and Rahul Dua, Agra