LOLStars ft Aishwarya Mohanraj, Nishant Suri, Rahul Dua and Prashasti Singh, Delhi