LOLStars feat Nishant Suri, Rahul Dua and Prashasti Singh, Kolkata