LOLStars feat Nishant Suri, Niveditha Prakasam, Prashasti Singh and Rahul Dua Pune